شنبه ۲۵ دی ۰۰

آرشیو تیر ماه 1398

اشتراک مطالب

انواع سند ملکی

۲۰۶ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، از زمان های قدیم تا به امروز اسناد مختلفی با عنوان های مختلفی به وجود آمده است که هر یک خصوصیات و ویژگی های متمایزی با سایر اسناد دیگر دارد که در واقع مطمئن ترین راه برای خرید و فروش ملک ، انتقال از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت اسناد و املاک است که سند ملکی در واقع سند مالکیت است که با آن مالکیت فرد نسبت به ملک مشخص می گردد انواع اسناد ملکی در قانون بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع سند مالکیت بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/717/سند-ملکی-و-انواع-آن.html

 

شرایط گواهی یا شهادت در دادگاه

۱۶۸ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا علاوه بر اینکه در قوانین مختلف شرایطی برای شاهد یا گواه پیش بینی شده است ، گواهی یا شهادت نیز باید واجد خصوصیات و شرایطی باشد تا معتبر بوده و نزد دادگاه واجد ارزش و اعتبار باشد . از جمله شرایط استماع گواهی گواهان در دادگاه بر اساس قانون مدنی می توان به مواردی همچون گواهی دادن با قطع و یقین نه از روی شک و تردید ، تطابق موضوع گواهی گواهان با موضوع مورد اختلاف و مشابهت گواهی گواهان در صورت تعدد گواهان اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط گواهی در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1502/شرایط-گواهی-در-دادگاه.html

 

 

اعتبار شهادت کتبی در دادگاه

۱۹۰ بازديد
به استناد سایت آیین دادرسی دینا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت حضور گواه یا شاهد در دادگاه را پیش بینی کرده است . بر این اساس باید پذیرفت که اعتبار شهادت یا گواهی مستلزم حضور شاهد یا گواه در دادگاه و جلسه رسیدگی است و شهادت نامه کتبی نمی تواند جایگزین آن شود . علاوه بر این حضور گواه یا شاهد در دادگاه و ادای شهادت نزد دادرس ، شیوه ارائه مطالب و حالات رفتاری شاهد حین ارائه شهادت و به ویژه پرسش و پاسخ هایی که در جلسه دادرسی نسبت به موضوع مورد شهادت مطرح می شود ، همگی از جمله مسائلی هستند که در ارزش و اعتبار گواهی یا شهادت تاثیر گذار هستند ولی امکان بررسی آنها از طریق شهادت نامه کتبی وجود ندارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتبار شهادت کتبی در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
 
 
 
 
 

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی اموال غیر منقول

۲۱۹ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه در اموال غیر منقول مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن ، دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ؛ اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . بر اساس این ماده خواهان دعوا برای اینکه علیه دیگری اقامه دعوا نماید باید به دادگاهی مراجعه کند که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه صالح در اموال غیر منقول و دادگاه دعاوی مربوط به مال غیر منقول بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1487/دادگاه-صالح-رسیدگی-به-دعاوی-اموال-غیر-منقول.html

 

شرایط شاهد یا گواه چیست

۲۱۱ بازديد

به استناد سایت آیین دادرسی دینا علاوه بر شرایط شهادت یا گواهی که در قانون پیش بینی شده است ، شاهد یا گواه نیز برای اینکه شهادتش معتبر بوده و موثر در جریان رسیدگی به پرونده باشد ، نیازمند وجود شرایطی است که در قوانین مختلف شرایط گواه پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، نداشتن نفع شخصی در دعوا ، نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط ، اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی و طهارت مولد اشاره کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط شاهد در دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1501/شرایط-شاهد-در-دادگاه.html

 

حدود اختیارات وکیل

۱۹۳ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، عقد وکالت عقدی است که یک نفر دیگری را برای انجام امری نایب خودش می کند که در واقع با انعقاد این عقد موکل به وکیل اختیارات و وظایف را محول می کند که وکیل باید آن ها را به موجب قراردادی که بین خود بسته اند انجام دهد اما گاهی شرایط بدین صورت پیش نمی رود و ممکن است  وکیل از حدود وظایف و اختیاراتش خارج شود که در این صورت وکیل مسئول می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اختیارات وکیل در وکالتنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/691/حدود-اختیارات-وکیل.html

 

ابطال سند جعلی در دادگاه

۱۹۸ بازديد

در سایت آیین دادرسی دینا در خصوص بر اساس ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دینا دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سندابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود ، تعیین خواهد کرد . اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یا تایید حکم در مواردی که تجدید نظر پذیر باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ابطال سند مجعول در دادگاه و تعیین تکلیف سند جعلی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1499/ابطال-سند-مجعول-در-دادگاه.html

 

دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند

۱۸۶ بازديد

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا برای شناسایی دادگاه صلاحیت دار برای مطالبه نفقه فرزند لازم است که این موضوع را در دو حوزه صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه بررسی کنیم . دادگاهی که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست مطالبه نفقه فرزند را دارد ، دادگاه خانواده می باشد و دادگاهی که صلاحیت محلی برای رسیدگی به رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند را دارد نیز دادگاه محل اقامت خوانده است . به این معنا که خواهان برای مطالبه نفقه فرزند باید به محل اقامت خوانده دعوای مطالبه نفقه فرزند ( که معمولا پدر است ) مراجعه نموده و دادخواست تقدیم کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1500/دادگاه-صالح-برای-مطالبه-نفقه-فرزند.html

 

حقوق بزه دیدگان اسیدپاشی

۲۱۳ بازديد

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، قانونگذار علاوه بر اینکه مجازات اسیدپاشی را در قانون بیان کرده است ، به حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی نیز پرداخته است . در سال 1392 قانونی تحت عنوان  « تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن » را تصویب کرده است که در این قانون علاوه بر این که مجازات این جرم بیان شده است ، به حمایت از بزه دیدگان نیز پرداخته شده و برای آنان حقوقی قائل شده است . برای مطالعه بیشتر درباره حمایت فانون از بزه دیدگان اسیدپاشی روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 

www.heyvalaw.com/web/articles/view/744/حمایت-از-بزه-دیدگان-ناشی-از-اسید-پاشی.html

 

نحوه اجرای میانجیگری

۱۹۰ بازديد

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، در پاسخ به این سوال که میانجیگری چیست ؟ باید گفت میانجیگری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده ، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم گفتگو می کند و در صورتی که منجر به صلح و سازش بشود ، تعهدات و حقوق طرفین توسط فرد یا موسسه میانجیگر تعیین می گردد .  برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه در چه موارد به میانجیگری مراجعه می شود بر روی لینک زیر کلیک کنید :